Pravidlá Súťaže "O2 Športová akadémia Mateja Tótha"

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom „O2 Športová akadémia Mateja Tótha" (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35 848 863, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 27882/B (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

Cieľom Súťaže je podpora športového a spoločenského rozvoja mládeže a za týmto účelom má Usporiadateľ záujem zrealizovať v období rokov 2021/2022 celkom 40 O2 Športových akadémií Mateja Tótha na základných školách. O tom, kde konkrétne bude realizovaný projekt „O2 Športová akadémia Mateja Tótha“ rozhodne svojimi hlasmi široká verejnosť. Z výsledku hlasovania širokej verejnosti vzíde 40 víťazných základných škôl, ktoré získajú zadarmo projekt „O2 Športová akadémia Mateja Tótha“ pre 1. – 4. školské ročníky základných škôl.

2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 1. 10. 2020 do 19. 12. 2020.

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie základná škola:

 • so sídlom na území Slovenskej republiky;
 • pričom ako základná škola sa môže zúčastniť iba škola, ktorá je v čase trvania Súťaže zaevidovaná v Zozname škôl a školských zariadení CVTI v kategórii Základná škola alebo sa riadne zaregistruje na súťažnej stránke a Usporiadateľ Súťaže jej dodatočne povolí účasť v Súťaži;
 • ktorá odsúhlasí splnenie nasledovných kritérií:
  • škola má vhodné športové priestory za účelom tréningov počas školského roka na pevne dohodnutý čas tréningu v rozsahu 60 minút – dvakrát týždenne pre žiakov 1. stupňa základnej školy; (v prípade 1. kategórie škôl s počtom žiakov do 85 je možné tréningy uskutočniť aj v alternatívnom priestore po konzultácii so zástupcom akadémie)
  • škola má šatne, resp. vhodné priestory na prezliekanie členov akadémie a jej trénera;
  • škola disponuje priestorom na bezpečné uloženie športových pomôcok poskytnutých akadémiou;
  • škola uvoľní žiakov, ktorí budú členmi akadémie, z vyučovania za účelom zúčastnenia sa športových pretekov;
 • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel.

4. Podmienky Súťaže:

Do hlasovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania Súťaže vyplní registračný formulár pre riaditeľov, resp. zástupcov škôl na webovej stránke www.akademia.o2.sk, ktorý mu bude prostredníctvom unikátneho linku, zaslaného automaticky e-mailom, sprístupnený, a bude telefonicky / e-mailom overený Usporiadateľom Súťaže, resp. ním poverenou osobou. Každý súťažiaci sa môže do Súťaže zapojiť len raz.

Riaditeľ školy by mal pri záväznom prihlásení školy do Súťaže zvážiť schopnosť detí absolvovať obsah tréningov O2 Športovej akadémie Mateja Tótha, s ohľadom na fyzické a psychické schopnosti detí.

Účastníci Súťaže o 40 „O2 Športových akadémií Mateja Tótha“ pre základné školy budú rozdelení do kategórií podľa krajov a taktiež podľa počtu žiakov. Smerodajné pre zaradenie škôl do jednotlivých kategórií sú údaje uvedené v Zozname škôl a školských zariadení CVTI k 30. 9. 2020 (t.j. pred spustením súťaže). Kategórie základných škôl podľa počtu žiakov sú nasledovné:

 • 0-85 žiakov
 • 86-200 žiakov
 • 201-350 žiakov
 • 351 a viac žiakov

Súťaže základných škôl o O2 Športová akadémia Mateja Tótha sa nemôžu zúčastniť základné školy, ktoré sa v rokoch 2017, 2018 a 2019 stali víťazmi súťaže Dobrá vec. Tieto školy budú zo Súťaže vylúčené v rámci telefonického overovania.

5. Hlasovanie:

Hlasovanie v Súťaži bude prebiehať na webovej stránke www.akademia.o2.sk v dňoch od 19. 10. 2020 do 19. 12. 2020. Prostredníctvom uvedenej webovej stránky môže široká verejnosť hlasovať za víťazov Súťaže o jednotlivé výhry v jednotlivých krajov, resp. v jednotlivých kategóriách podľa počtu žiakov.

Z hlasovania vzíde celkovo 32 víťazných základných škôl, ktoré získajú „O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha“. V každom kraji získajú výhru 4 základné školy, ktoré sa stanú víťazom hlasovania svojej kategórie podľa počtu žiakov.

Výhercov bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec O2 Slovakia alebo poverený zástupca e-mailom do 21. 12. 2020 a telefonicky do 22. 12. 2020.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

6. Žrebovanie:

Po ukončení hlasovania a stanovenia víťazov Súťaží o jednotlivé výhry v jednotlivých krajoch a kategóriách nasleduje žrebovanie. Do žrebovania budú zaradení Účastníci Súťaže, ktorí splnili podmienky účasti v Súťaži a vo svojej kategórii vo svojom kraji sa v hlasovaní umiestnili do 10. miesta. Zo žrebovania budú vylúčení víťazi hlasovania v jednotlivých krajoch a kategóriách a taktiež Účastníci, ktorí sa v Súťaži umiestnili na 11. a horšom mieste. V každom kraji bude vyžrebovaný 1 víťaz aktivity „O2 Športová akadémia Mateja Tótha“.

Zo žrebovania vzíde celkovo 8 víťazných základných škôl, ktoré získajú „O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha“. V každom kraji bude vyžrebovaná jedna základná škola.

Žrebovanie Súťaže bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov marketingového oddelenia Usporiadateľa v sídle spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava dňa 21. 12. 2020.

Výhercovia budú informovaní o výhre prostredníctvom e-mailovej správy do 21. 12. 2020 a telefonicky do 22. 12. 2020.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

7. Výhry:

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovné výhry:

 • 40 x „O2 Športová akadémia Mateja Tótha“ pre 1. – 4. ročníky základných škôl,

Umiestnenie školy na jednej z víťazných pozícií v hlasovaní alebo jej vyžrebovanie zaväzuje spoločnosť O2 a jej poverených osôb na začatie rokovaní s predstaviteľmi víťaznej školy o realizácii aktivity „O2 Športová akadémia Mateja Tótha“.

Spoločnosť O2 si vyhradzuje právo nerealizovať na príslušnej škole aktivitu „O2 Športová akadémia Mateja Tótha“ v prípade, pokiaľ nebudú zo strany školy poskytnuté podmienky potrebné pre realizáciu výherných aktivít.

V prípade, ak nastane situácia popísaná vyššie – nebude možné realizovať aktivitu na víťaznej škole, bude aktivita realizovaná na náhradnej základnej škole. Náhradná škola sa určí podľa počtu hlasov – umiestnení v hlasovaní. Určujúcim kritériom je ďalší najvyšší počet hlasov základnej školy, ktorá sa umiestnila na nevýhernej pozícii za víťaznou základnou školou, na ktorej sa aktivita nerealizovala.

Účastník, respektíve vedenie školy je povinné umožniť žiakom vo veku 6-11 rokov (1. stupeň ZŠ) sa prihlásiť do súťaže O2 Športová akadémia Mateja Tótha.

V prípade výhry je účastník povinný zabezpečiť objektivitu výberu žiakov, t.j. z prihlásených detí je škola povinná vybrať deti podľa najlepšieho vedomia a svedomia riaditeľa školy prípadne po konzultácii s tímom O2 Športovej akadémie Mateja Tótha.

Ak budú vybratí žiaci 4. ročníka, je potrebné im umožniť, aby mohli následne navštevovať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha aj počas školského roka 2021/2022 napriek tomu, že budú už navštevovať piaty ročník (je dôležité, aby žiaci navštevovali Akadémiu počas celého jedného šk. roka).

Účastník sa zaväzuje, že v prípade výhry nasledujúce 2 roky nebude spolupracovať na reklamných či propagačných aktivitách s iným telekomunikačným operátorom.

Pre odstránenie pochybností, týmto nie je dotknuté právo Účastníka uzatvoriť zmluvu o poskytovaní verených služieb s ktorýmkoľvek poskytovateľom verejných služieb.

Účastník sa zaväzuje aktívne promovať a podporovať Súťaž počas jej priebehu umiestnením dodaných plagátov, rozdávaním letákov a pod.

Výherca súťaže sa zaväzuje umiestniť brandované formáty O2 Športovej akadémie Mateja Tótha v priestoroch školy na adekvátnom viditeľnom mieste.

Účastník zodpovedá za získanie potrebných súhlasov na použitie fotiek, videí z prebiehajúcich hodín na účely propagácie súťaže a projektu.

8. Oznámenie výhry:

Výhercovia budú kontaktovaní a oboznámení o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom e-mailovej správy do 21. 12. 2020 a telefonicky do 22. 12. 2020.

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 20 dní od vyhlásenia výsledkov hlasovania a od uskutočnenia žrebovania, bude v prípade hlasovania vybraný Účastník s druhým najvyšším počtom hlasov v danom kraji a danej kategórii podľa počtu žiakov. V prípade žrebovania bude vyžrebovaný nový Výherca.

Výhry, a teda projekty pre základné školy, budú pre výherné školy zrealizované v termíne dohodnutom medzi Usporiadateľom a Výhercami.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava v prípade hlasovania Účastník s druhým najvyšším počtom hlasov v danom kraji a danej kategórii podľa počtu žiakov. V prípade žrebovania novovyžrebovaný náhradník.

9. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke www.akademia.o2.sk.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave, 28. 09. 2020

O2 Slovakia, s.r.o.